home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links


©

De Zeven Stralen

© Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S

 


Er is één leven, dat Zich in de eerste plaats door zeven grondhoedanigheden (kwaliteiten) uitdrukt en in de tweede plaats door de verscheidenheid van ontelbare vormen.... deze zeven stralende hoedanigheden zijn de zeven stralen, zeven levens die Hun leven aan de vormen geven en aan de vormwereld haar bedoeling, haar wetten en haar drang naar evolutie.”
Alice Bailey - esoterische psychologie.

 De Oude Wijsheid spreekt over het bestaan van zeven stralen, zeven principes die naast de twaalf dierenriemtekens het Universum belevendigen en doordringen met energie en bewustzijn.


Elk van deze stralen symboliseert een bepaald soort energie. En terwijl elke straal zich uitdrukt via een of meerdere planeten stromen alle stralen door elke planeet inclusief de Aarde. Deze zeven stralen zijn inherent aan de wetenschap van de nieuwe psychologie en van de esoterische astrologie.


Om het Idee van het bestaan van zeven stralen te kunnen begrijpen, moeten we onze astrologische horizonten flink verruimen. Buiten de dierenriem, in de zeven sterren van de Grote Beer bevindt zich de oorsprong van de zeven stralen. De Grote Beer tezamen met de Pleïaden én de ster Sirius vormen een grote driehoek van kracht die van essentieel belang is in de esoterische astrologie. Het wordt esoterisch genoemd omdat het nog niet door de mensheid gekend wordt, net als Pluto esoterisch was voor zijn ontdekking in 1930.


Elke straal is specifiek verbonden met één (van de zeven) zonnestelsel waarvan de onze één is. Via én door de Zon bereiken de zeven stralen de Aarde en elke planeten van het zonnestelsel, waarbij elke planeet de uitdrukking wordt van één van de zeven stralen en toch ook met de Zon verbonden blijft, het hart van ons stelsel, alle stralen verbindend en uitstralend naar het gehele zonnestelsel.Liefde & Wijsheid


De 2e straal van Liefde-Wijsheid is de hoofdstraal van ons zonnestelsel, de straal van de Zon en die alles doordrenkt wat het stelsel omvat; de kern van het leven zelf, diep in onze cellen verankerd, die zich ondermeer uit via het collectieve geheugen van de mensheid via alle spirituele en religieuze bewegingen: Liefde.


Voor dat de energieën van de stralen gekanaliseerd worden door de Zon gaan ze eerst door de twaalf constellaties en dierenriemtekens (zie). Zo is ook elk dierenriemteken de ontvanger en de doorgever van een of twee stralen.Intelligentie en Actie


De Aarde is een uitdrukking van de 3e straal van Actieve Intelligentie welke interessant genoeg ook de straal is van Saturnus, het vormgevende aspect. Deze link zal geen astroloog verbazen, denk ik, gezien de rol die Saturnus speelt in de ontwikkeling van bewustzijn. Liz Greene schrijft, bijvoorbeeld: “Saturnus is niet louter de representant van pijn, beperking en discipline, maar hij is tevens een symbool van een psychisch proces dat van nature bij de mens hoort, een proces waarin het individu de ervaringen van pijn, beperking en discipline kan leren gebruiken als een middel om tot een genuanceerder bewustzijn en een grotere diepte te komen. De psychische processen die door Saturnus worden gesymboliseerd, lijken in verband te staan met de individuele verwerkelijking van de innerlijke ervaring van psychische compleetheid.“*


Net als de Aarde en Saturnus via de 3e straal met elkaar verbonden zijn, zo is Jupiter verbonden met de Zon omdat hij ook een uitdrukking is van de 2e straal.


Dit wonderbaarlijk wiskundig kosmisch weefpatroon vormt volgens Bailey de basis van de toekomstige wetenschap van de Astrologie.

 

De planeten en de 7 stralen

Planeet
Straal
Pluto en Vulcanus

1

Zon en Jupiter

2

Saturnus en Aarde

3

Mercurius

4

Venus

5

Mars en Neptunus

6

Uranus

7


Je zult vast al begrepen hebben hoe ingewikkeld en diepzinnig het onderwerp (van de zeven stralen) is, dat het mij hier alleen maar mogelijk is om de oppervlakte van de werking van de stralen aan te roeren. Hoewel het zeer versimpeld is, hoop ik dat het je een beeld zal geven van dit kosmisch zevenvoudig netwerk en van de schoonheid en harmonie dat aan de basis ligt van de structuur van het Universum. Een gegeven dat we trouwens heel goed gespiegeld zien in de mens, via de zeven chakra's.


Zeven


Getallensymboliek en resonantie spelen een centrale rol in de astrologie en in het bijzonder in de esoterische astrologie. Dit vinden we dus ook terug in de wijze waarop de stralen zich tot elkaar verhouden.


De zeven stralen worden in eerste instantie onderverdeeld overeenkomstig de even en oneven getallen. De oneven stralen (1,3, 5, 7) zijn actief en gericht op de vorm, de energie van de even stralen (2,4, 6) is gericht op het innerlijk leven. In principe resoneren de stralen die een meervoud zijn van elkaar met elkaar, zoals bijvoorbeeld de 2e en de 4e straal, de 3e en de 6e straal, de 2e en de 6e straal, enzovoort.


Uit de boeken van Bailey blijkt dat in de hiërarchie van belangrijkheid de zeven stralen boven de twaalf tekens van de dierenriem staan. En toch zijn al deze energieën met elkaar verweven en is iedere planeet ook verbonden met een bepaalde straal, en wel als volgt:

 

 

Planeten

Stralen

Naam

Pluto en Vulcanus

1ste straal

Wil of Macht

Zon en Jupiter

2de straal

Liefde-Wijsheid

Aarde en Saturnus

3de straal

Concrete Intelligentie

Mercurius en Maan

4de straal

Harmonie door Conflict

Venus

5de straal

Concrete Kennis of Wetenschap

Mars en Neptunus

6de straal

Toewijding en Abstract Idealisme

Uranus

7de straal

Ceremoniële Orde of OrganisatieDe eerste straal - Wil of Macht


Deze straal neemt een speciale positie in omdat alle getallen door 1 deelbaar zijn. De eerste straal, uitdrukking van de Goddelijke Wil, doordringt alle stralen en is verbonden met ons gehele leven en bewustzijn. De Vrije-Wil is een van zijn producten. Een positieve en menselijke uiting van deze Wil is de ‘goede wil’.


Waar komt de wil tot leven, tot succes, de wil om een doel te bereiken of de wil tot macht vandaan? En, is het niet wonderlijk dat door de woorden ‘ik wil’ uit te spreken we onze krachten kunnen mobiliseren? Als er een wil aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken, zo niet dan komt niets uit onze handen.


De energie van de 1e straal creëert kracht, moed, macht, onafhankelijkheid en een bekwaamheid tot handelen in moeilijke situaties. Het is de straal van Leiderschap. Op stoffelijk niveau werkt de 1e straal ondermeer via vernietiging en dood. Althans, dat is wat wij ervaren vanuit ons klein ego. Voor de ziel bestaat geen dood noch vernietiging. Slechts een bevrijding uit ‘iets’ dat beperkend was voor de evolutie van de ziel. Een ‘iets’ dat we blijkbaar moeten loslaten, maar waarvan we op het moment zelf meestal niet goed begrijpen waarom.


Het zal daarom astrologen niet verbazen dat Pluto een eerste straal planeet is, noch wie bekend is met evolutionaire astrologie en het boek ‘Pluto, de evolutie van de ziel’ van Jeff Green gelezen heeft. Vulcanus (deze Vulcanus staat maximaal 8 graad van de Zon in de geboorte horoscoop), een onontdekte planeet wiens baan tussen de baan van Mercurius en de Zon ligt, is ook een eerste straal planeet.
De tekens die verbonden zijn met de 1e straal zijn: Ram, Steenbok en Leeuw. In het algemeen hoort de 1e straal bij de wereld van macht en leiderschap, hoewel wij mensen met een persoonlijkheid of ziel op deze straal in iedere maatschappelijke groep tegenkomen.De tweede straal - Liefde-wijsheid


Omdat de 2e straal de straal van ons zonnestelsel is, zullen we deze erkennen als inherent en intrinsiek aan het leven zelf.


Deze straal drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Dualiteit is een diepe ervaring van de menselijke geest, niet alleen zinnebeeld door het mannelijke en het vrouwelijke, de dag en de nacht, maar ook op innerlijk niveau als de dualiteit tussen gevoel en denken, ziel en persoonlijkheid of geest en vorm.
De 2e straal is ook de straal die de weg naar Synthese wijst en ons drijft om op zoek te gaan naar de Waarheid. De 2e straal energie is daarom voornamelijk gericht op het leggen van verbanden en samenhang.


Het is de straal die inzicht, intuïtie, mensenliefde en mededogen stimuleert. Het creëert, in negatieve zin een afhankelijkheid van anderen en ook een bewustzijn van het bestaan van Angst als de tegenpool van Liefde. De hoogste uitdrukking van deze straal is Universele Liefde.


De Zon en Jupiter zijn de kanalen van deze energie en de tekens Maagd, Tweelingen en Vissen
.


De derde straal - Concrete Intelligentie


Deze energie draagt in zich de impuls tot activiteit van mentale en/of fysieke aard. Op mentaal niveau stimuleert deze straal het abstracte denken, het bevattingsvermogen en geeft een diep doordringend denkvermogen aan de mens op deze straal. Daarentegen, wanneer het zich alleen op het fysieke niveau uitdrukt, leidt het tot een veelheid aan activiteiten en een druk bestaan. Aan de ene kant hebben we dus de stilte, de noodzaak tot meditatie, aan de andere kant een volkomen afwezig-zijn van stilte. De 3e straal is specifiek werkzaam in de wereld van de economie en in de zakenwereld en geld is zijn meest stoffelijk uitdrukkingsvorm. Bailey schrijft dat het ook de straal is van de astrologen.


De Aarde en Saturnus zijn de kanalen van deze energie en de tekens Kreeft, Steenbok en Weegschaal.


De vierde straal - Harmonie door Conflict


Deze straal staat numerologisch in het midden (3+1+3) van de zeven stralen; hij draagt door deze positie de rol van de overbrugger van tegenstellingen, brengt bemiddeling voort in conflictsituaties. Hij is net als de 2e straal een intuïtieve energie maar is vnl. gericht op het creëren van schoonheid en harmonie in de omgeving door het aangaan van confrontaties.


Het is de energie die ons uiteindelijk tot vrede, ordening en harmonie leidt nadat conflicten zijn uitgevochten en verwarringen overwonnen. Het stimuleert bij uitstek de gevoeligheid voor muziek en kleuren en in zekere zin is het de straal van de kunstenaar.


Bailey zegt dat deze straal over de mensheid als geheel heerst en duidt op het vermogen van de mens om iets te bereiken door strijd. Het is dankzij de energie van deze straal dat we evolueren.


De Maan en Mercurius zijn de kanalen van deze energie en de tekens Stier, Schorpioen en Boogschutter.


De vijfde straal - Concrete Kennis of Wetenschap


Het is de energie van het concreet denken (de Rede) dat zich richt op het begrijpen van de vorm. Het is de straal van de Wetenschap. Het creëert een vermogen tot analyse en onderzoek, waarbij nauwkeurigheid essentieel is. Het stimuleert daarom het ontwikkelen van ideeën die verlichting en inzicht produceren. Het geeft de mens op deze straal een briljant, vlug en geestig denken.


Deze energie dwingt om tot te kern te komen, om alles uit te sluiten wat niet ‘juist’ is. In tegenstelling tot de 2e straal energie die alomvattend is, is de energie van de 5e straal exclusief van aard en kan dus leiden tot afscheiding en isolement.


Venus is het kanaal van deze energie, hoewel dit vreemd aandoet, moeten we niet vergeten dat Venus ook de naam Lucifer (lichtdrager) heeft.
De tekens Leeuw, Boogschutter en Waterman zijn de ontvangers en doorgevers van deze straal.De zesde straal - Toewijding en Abstract Idealisme


De 6e straal is de straal die het gehele Vissentijdperk heeft beheerst (straal van Neptunus). Toewijding en een diep verlangen naar bevrijding zijn de kwaliteiten die deze straal stimuleert en zo ook de ontwikkeling voorbrengt van ondermeer het menselijke bewustzijn.


De 6de straal brengt intensiteit, een-puntigheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid tot stand. Het is een vurige straal die de mens (individu of groep) dwingt om zich naar het hogere te richten, naar het Goddelijke en de overgave aan één God of één Ideaal. Het geeft de mens op deze straal grote toewijding en loyaliteit aan zijn visioen. De vurigheid uit zich in negatieve zin in oorlogzuchtigheid, fanatisme en martelaarschap.


Het is de straal van de idealist, de mysticus, de heilige of de kruisvaarder. Omdat de energie van de 6e straal twee duizend jaren over de geschiedenis van de mensheid heeft geheerst, als een soort matrix, is deze energie ons heel goed bekend, in al haar goede en ook slechte aspecten.


Mars en Neptunus zijn de kanalen van de energie van de 6e straal. Het Vissentijdperk is duidelijk beheerst door deze twee zesde straalsplaneten, met zijn grote hang naar mysticisme en zijn vele oorlogen.
De tekens die verbonden zijn met deze straal zijn: Maagd, Boogschutter en Vissen.De zevende straal - Ceremoniële Orde


De 7e straal is de straal die de energie van de 6e straal vervangt op collectief niveau; hij is het die over het Watermantijdperk zal heersen via Uranus. Zijn energie is sinds de ontdekking van Uranus voelbaar
.


De 7e straal is de straal die helpt bij het bewust leggen van een relatie tussen geest en stof (materie); hij is werkzaam via de wetten van organisatie en ordening, via groepsbewustzijn en rituelen. Deze energie vinden we terug in ritmische muziek, bewegingen en activiteiten. Hetgeen misschien al deels zichtbaar is in de aandacht die wij tegenwoordig geven aan het behouden van een goede fysieke conditie, in de interesses voor sjamanisme en magie en ook de vele protocollen die ons leven binnentreden via alle computerssystemen (die astrologen beschouwen als een uranische uitvinding).


Deze straal brengt een praktisch en toegepast begrip voort, een kennis van hoe energieën werken en hoe deze te gebruiken om dingen te verwezenlijken. Het is gericht op het vormgeven van dat wat ‘gezien’ of aangevoeld wordt, en op een hogere niveau richt het zich op het vergeestelijken van de stof en dus van de Aarde (als planeet).


Uranus is de planeet die bij de 7e straal hoort, de tekens zijn Ram, Kreeft en Steenbok.


Twee kaarten van de psyche


Hoewel de zeven stralen een veel omvattender gegeven zijn, zijn ze vooral op het niveau van de zelfkennis van belang. Het gehele onderwerp van de esoterische psychologie is gebaseerd op de kennis van de zeven stralen. Deze 'nieuwe psychologie' is net zo wezenlijk voor de esoterische astrologie als de diverse psychologische stromingen het zijn voor de ons tot nu toe bekende vormen van astrologie (noot: ik bedoel hier de astrologie die het licht zag in de 20e eeuw en die de mens centraal stelt, de psychologische en de humanistische astrologie).


Om een vollediger inzicht in onszelf te krijgen, blijken we naast de geboorte horoscoop ook onze stralenstructuur te moeten ontrafelen en te bestuderen. Volgens dit holistisch beeld kan de mens ontvankelijk worden voor:

  • De straal van zijn ziel
  • De straal van zijn persoonlijkheid
  • De straal van zijn denken (mentaal lichaam genoemd)
  • De straal van zijn emotie-lichaam (astraal lichaam genoemd)
  • De straal van zijn fysieke lichaam
  • De energie van zijn zon teken (+ heersers)
  • De energie van zijn ascendant teken (+ heersers)Het onderwerp van de zeven stralen is inderdaad diepzinnig en lange tijd occult (verborgen) geweest. Nu de mensheid op de drempel staat van het Watermantijdperk wordt deze kennis vrijgegeven, niet als een theorie dit we moeten accepteren, maar als iets dat we kunnen onderzoeken om inzicht te krijgen in wie we werkelijk zijn. Dit komt (lezen we in de boeken van Alice Bailey) doordat de mens in deze tijd voldoende is geëvolueerd om deze kennis te kunnen gebruiken en te hanteren. Deze kennis heeft als doel de mens te helpen de verbinding tussen ziel en persoonlijkheid - de Antahkarana - bewust te bouwen.


En voor ons astrologen geldt dat als deze benadering licht kan werpen op dit proces dan is het zeker de moeite waard om aandacht aan te geven en om deze materie te bestuderen.


© Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S.
bewerking van een artikel gepubliceerd in Asascoop nr 2-2005
Meer informatie :
De esoterische astrologie volgens Alice Bailey (artikel)
Lucis Trust
On-line books (engels)- LucisTrust
Horoscoop Alice Bailey

Biografie van Alice Bailey (Engels)

Verdieping

dot 4-daagse esoterische astrologie 2021
dot
workshop esoterische astrologie elders in Nederland op verzoek - mail me gerust voor meer informatie

naar boven