home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links


Esoterische Astrologie
(Alice Bailey)


© Béatrice Boucher, DFAstrolS
 


'In de wereld van deze tijd is astrologie, in wezen de zuiverste voorstelling van occulte waarheid, omdat zij de wetenschap is die zich met die heersende en besturende energieën en krachten bezighoudt, welke door en op het gehele gebied van ruimte en op al hetgeen zich in dat gebied bevindt, inwerken.'
Alice Bailey - esoterische astrologie

 

'susceptio hominis'©


Het begrip 'esoterische astrologie' is vnl. bekend geworden door het gelijknamige boek van Alice A. Bailey die dit samen met de tibetaanse meester Djwhal Khul geschreven heeft. Dit boek, hoewel inmiddels al meer dan een halve eeuw oud, is bedoeld voor een nieuwe generatie astrologen die zich moet gaan bezighouden met de studie van de horoscoop vanuit het standpunt van de ziel'.


Het toont de relatie aan van het universum met het bewustzijn, en dit bewustzijn - in alle werkzame gradaties en manifestaties - is betrokken bij het evolutie-proces van ieder mogelijke levensvorm om zich daarin als een intelligente werkzaamheid te kunnen uitdrukken.


Over deze krachten en energieën, de impulsen en ritmen, de cycli, tijden en jaargetijden gaat esoterische astrologie, vanuit het principe dat alles onderdeel is van een groter omvattend geheel. Niets is op zichzelf staand of afgescheiden, alle bestaande vormen fungeren als overbrengers en bemiddelaars van kracht die wordt uitgestraald of ontvangen in een voortdurende circulatie.


Ook de mensheid wordt gezien als een factor in dit proces, een aparte eenheid die evenals andere levensvormen op deze planeet een eigen natuurrijk vormt en is geïntegreerd in het planetair etherisch lichaam, dat op haar beurt weer een onderdeel is van het etherisch lichaam van het zonnestelsel, enz. Sinds de ontdekking van de transsaturnale planeten (Uranus, Neptunus en Pluto, die op transpersoonlijke manier werkzaam zijn) zien we dan ook dat de mens zijn blikveld meer en meer verruimt en beseft hij, als integraal deel van een groter geheel, zijn betekenis in de ontwikkeling van planetaire evolutie. Dit zal hem - volgens de esoterische opvatting - uiteindelijk naar de goddelijke status brengen, welke kan worden gevonden dankzij het oneindige bevattingsvermogen van het bewustzijn, mits deze wordt verlicht door de ziel.


Deze worsteling naar het licht met als doel de eenlijnigheid van ziel en persoonlijkheid wordt gedaan op het moment dat de bewuste mens in staat is om het grote Levenswiel - ofwel het pad langs de dierenriem van teken naar teken welke hij, voortgestuwd door de evolutie en moeizaam leven na leven moet volgen - om te keren en zo los te komen van de 'grote illusie'. De mens wordt niet langer geregeerd door de vorm in zijn begeerte naar ervaring en naar materieel bezit maar komt steeds meer onder controle van de ziel.


Na een cyclus van vele incarnaties gaat hij nu in omgekeerde richting, beginnend in het Ramteken naar de voleinding in het Vissenteken via het Stierteken in plaats vanuit het Ramteken naar het Stierteken via het Vissenteken.


'susceptio hominis' ©

De 7 stralen

 

In tegenstelling tot de gewone astrologie wordt het zonnestelsel niet beschouwd als een punt waaromheen de dierenriem wentelt maar als een onderdeel van een veel grotere wezenlijkheid of entiteit, waarin de wisselwerking van alle activiteiten plaatsvindt.


De esoterie gaat uit van 7 verschillende soorten van energie, of stralen, die hierbij het middel van overdracht zijn. Deze komen cyclisch in openbaring en zijn de uitdrukking van 7 grote levens die voor ons zonnestelsel worden belichaamd in de 7 sterren van de Grote Beer. Hun uitwerking is de uitdrukking van de energie van de Wil in zijn ontwerpende, vormopbouwende aard. Elke eenheid, of het nu gaat om een individueel mens, de mensheid, een planeet of zonnestelsel wordt uiteindelijk beïnvloed door een van deze stralen:


Straal Naam van de straal Via de planeten
1
de straal van Wil of Macht Pluto en Vulcanus
2
de straal van Liefde-Wijsheid Zon en Jupiter
3
de straal van Actieve Intelligentie Aarde en Saturnus
4
de straal van Harmonie door Conflict Maan en Mercurius
5
de straal van Concrete Kennis of Wetenschap Venus
6
de straal van Toewijding of Idealisme Mars en Neptunus
7
de straal van Ceremoniële Magie Uranus


Ofwel, wanneer men de hoedanigheid van deze straalenergieën op een andere manier zou uitdrukken:

 

Straal Kosmische verwezenlijking Menselijke verwezenlijking
1
De wil tot inwijden Inwijding
2
De wil tot één-maken Visie
3
De wil tot ontplooien Opvoeding
4
De wil tot harmoniëren of verbinden Intuïtie
5
De wil tot handelen Bevrijding
6
De wil tot veroorzaken Idealisme
7
De wil tot uitdrukken OrganisatieDeze van buitenaf komende energieën worden naar de aarde gezonden via de 7 heilige en de 5 niet-heilige planeten, d.w.z. de hemellichamen die wel of geen volmaaktheid hebben bereikt in hun huidige punt van evolutie.

 

 • De 7 heilige planeten zijn: Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Vulcanus (een nog niet ontdekte planeet waarvan de baan ligt tussen Mercurius en de Zon).

 • De 5 niet-heilige planeten zijn: de Zon (wordt ook als een planeet beschouwd, in de betekenis van een centrum of hemellichaam binnen het stelsel), de Maan (idem), Aarde, Mars en Pluto.

 • De Zon en de Maan verbergen altijd een heilige planeet. Ze zijn de exoterische symbolen voor esoterische krachten. Naarmate de evolutie voortschrijdt zullen de planeten die daar bij horen worden ontsluierd.Vanuit menselijk standpunt werkt de eerste groep synthetiserend op de persoonlijkheid en de ziel. De tweede groep heeft alleen uitwerking op de persoonlijkheid.


Elke straal werkt hoofdzakelijk door een centrum of chakra en samen bepalen ze de aard van de mens, zijn specifieke kenmerken, karakter en individualiteit, naar gelang de mate van ontvankelijkheid en dus werkzaamheid. Samenvattend gezegd: De energieën van de 7 stralen gaan door de 12 tekens van de dierenriem en worden vermengd met die van de 12 planeten en bereiken zo uiteindelijk de chakra's van de mens, maar het reactievermogen van de lichamen, of het nu gaat om een chakra, planeet of stelsel, wordt bepalend voor hoe deze krachten worden ontvangen of aangewend.


Er is een zekere (en occulte) verbinding tussen de volgende chakra-, stralen- en planetencombinaties:


De chakras De planeten De stralen
1e - Hoofdcentrum Pluto of Vulcanus 1ste straal
2e - Ajnacentrum Venus 5de straal
3e - Keelcentrum Aarde of Saturnus 3de straal
4e - Hartcentrum Zon of Jupiter 2de straal
5e - Zonnevlechtcentrum Mars of Neptunus 6de straal
6e - Heiligbeencentrum Uranus 7de straal
7e - Stuitcentrum Pluto 1ste straal

Waarbij opgemerkt dat de 4e straal, vanuit menselijk perspectief, op dit moment niet in openbaring is.


'susceptio hominis' ©


De 3 heersers


De esoterische astrologie veronderstelt meerdere groepen van planetaire heersers, want ook hier wordt een verband gelegd tussen niveau, soort en mate van werkzaamheid, al naar gelang de betrokkenheid of aard van de ontvangstcentra.


In algemene zin wordt het stoffelijk niveau beïnvloed door de exoterische-, het ziele-niveau door de esoterische-, en een natuurrijk, zoals in ons geval een mensenrijk (ofwel collectief), door de hiërarchische heersers.Tekens
Exoterische
heersers
Esoterische
heersers
Hiërarchische
heersers
Ram
Mars
Mercurius
Uranus
Stier
Venus
Vulcanus
Vulcanus
Tweelingen
Mercurius
Venus
Aarde
Kreeft
Maan
Neptunus
Neptunus
Leeuw
Zon
Zon
Zon
Maagd
Mercurius
Maan
Jupiter
Weegschaal
Venus
Uranus
Saturnus
Schorpioen
Mars
Mars (Pluto)
Mercurius
Boogschutter
Jupiter
Aarde
Mars
Steenbok
Saturnus
Saturnus
Venus
Waterman
Uranus (Saturnus)
Jupiter
Maan
Vissen
Jupiter
Pluto
Pluto


Het grote verschil met de gewone astrologie is dat de mens dus door meerdere energieën kan worden beïnvloed en dat zijn eigen punt van evolutie, of zijn eigen vermogen tot ontvankelijkheid, het niveau en de structuur hiervan bepaalt. Vanuit het gezichtspunt van de ziel moet de mens dan ook de omstandigheden en de aanwezige reacties van de persoonlijkheid leren beheersen. Door gedachtenkracht aan te wenden kunnen sommige planetaire invloeden geëlimineerd worden waar dit wenselijk wordt geacht en andere juist gestimuleerd door bewust de houding van geestelijk waarnemer aan te nemen. Het geeft aan hoe moeilijk het is om op de juiste manier een horoscoop te interpreteren als niet bekend is met wat voor een persoon we hebben te maken.


Er zijn wel een aantal richtlijnen die kunnen helpen om een horoscoop op een esoterische manier te bestuderen.


In het algemeen:


 • Het zonteken geeft het tegenwoordig probleem van de mens aan, het heeft te maken met de hoedanigheid van zijn persoonlijkheidsleven. Hoofdzakelijk worden hier de krachten gevonden die duiden op de lijn van de minste weerstand.

 • De ascendant wijst het onmiddellijk zieledoel aan voor deze incarnatie. In dit teken ligt het geheim van de toekomst verborgen want het geeft de weg aan hoe in verbinding te komen met het geestelijke doel.

 • De maan duidt op datgene wat tot het verleden behoort. Hier ligt de samenvatting van alle begrenzingen en tegenwoordige belemmeringen om zielekracht te verkrijgen. Het wordt daarom ook de gevangenis van de ziel genoemd.Een ander belangrijk verschil met de traditionele benadering is dat er veel minder aandacht wordt gegeven aan de werking van de 12 huizen. Deze betreffen dan ook de persoonlijkheid. In de horoscoop van de ziel ligt de nadruk op de beschouwing van de drie Kruisen. Zij vormen tezamen de 12 armen en de energie die hier doorheen stroomt is van grote betekenis. In de verbinding tussen de armen en de samensmelting van de energieën ligt het geheim van de vervolmaking en vergoddelijking van de mens. Op het moment dat hij in staat is om de 3 Kruisen tegelijkertijd en volledig te laten werken, is hij in staat om zijn goddelijke energie via zijn persoonlijkheid in de stoffelijke wereld uit te drukken.


 'susceptio hominis' ©


Wetenschap van de Driehoeken


In de esoterische astrologie is dit een van de belangrijkste maar ook moeilijkste onderdelen en vereist veel intuïtie van de astroloog. De verhouding tussen de stralen en de sterrenbeelden is in feite de relatie tussen elk van de 7 stralen door bemiddeling van 3 sterrenbeelden, ofwel de uitdrukking van de straal door middel van een driehoek van energieën.


Het onderstaand voorbeeld laat op een specifieke manier zien hoe deze kosmische driehoeken in elkaar grijpen in het Waterman-tijdperk en welke uitwerking ze op de mensheid in deze wereldcyclus hebben, kortom hoe deze instromende energieën d.m.v. een specifieke straal en teken zullen worden herkend en kunnen worden geïnterpreteerd.


Schema van de driehoeken:

 

Driehoek 1 Ram Leeuw Steenbok 1e straal
Driehoek 2 Tweelingen Maagd Vissen 2e straal
Driehoek 3 Kreeft Weegschaal Steenbok 3e straal
Driehoek 4 Stier Schorpioen Boogschutter 4e straal
Driehoek 5 Leeuw Boogschutter Waterman 5e straal
Driehoek 6 Maagd Boogschutter Vissen 6e straal
Driehoek 7 Ram Kreeft Steenbok 7e straal

 

Interpretatie van de driehoeken:


Straal 1: Wil of Macht en Ram
- De bron van de eerste energie die het nieuwe tijdperk vormt.

Straal 2: Liefde/ Wijsheid en Maagd
- De verhoogde werkzaamheid in het hart van de mensheid.

Straal 3: Intelligentie en Kreeft
- De massabeweging voor vrijheid, bevrijding en licht.

Straal 4: Harm./ Confl. en Schorpioen
- De beproeving voor de mensheid.

Straal 5: Kennis en Leeuw
- De groei van individualiteit en zelfbewustzijn.

Straal 6: Toewijding en Boogschutter
- De op één punt gerichte inspanning.

Straal 7: Magie en Steenbok
- De inwijding die de materie overwint.

 

Er wordt dus gesteld dat er op dit moment zeven driehoeken van energie bestaan die hun kracht uitstorten door middel van één van de sterrenbeelden in elke driehoek. Dit sterrenbeeld is de besturende factor of de top van de driehoek, b.v. het sterrenbeeld Ram in de eerste driehoek. Dit is geen eeuwigdurende situatie, alles draait en blijft in beweging.

 

Het is dan ook opmerkelijk om te zien dat bij Straal 5, die de ontwikkeling van het bewustzijn beheerst, op dit moment niet het Watermanteken het werkzame punt voor de overdracht van deze energie is, maar het teken Leeuw. Dit is echter tijdelijk want naarmate de Zon vollediger in het Watermanteken gaat zal de driehoek omwentelen en het Waterman-punt een besturende plaats innemen. En zo zal zelfbewustzijn van het teken Leeuw plaats gaan maken voor groepsbewustzijn van Waterman.

 

Bovenstaande driehoeken hebben betrekking op het mensenrijk en dus de massa. Er zijn ook voorbeelden van andere groepen van werkzame driehoeken die hun invloed uitoefenen op de individuele mens, de persoonlijkheid of de ziel. In feite zijn er vele werkzame driehoekige verhoudingen tussen centra, zowel op het kosmische als het menselijke gebied, die zich voortdurend verplaatsen en zich wijzigen en deze grote en kleine in elkaar grijpende driehoeken van kracht brengen verschillende gevolgen teweeg. Ze kunnen de uitdrukking van een openbaring zijn, bewustzijn voortbrengen of kracht tastbaar maken. Het is iedere cyclische uitdrukking van oneindige processen van verandering in tijd en ruimte.

 

Het is om deze reden dat de Wetenschap van de Driehoeken aan het gehele astrologisch systeem ten grondslag ligt. In hoeverre ze invloed hebben op het teweegbrengen van gebeurtenissen hangt af van de aard en de samenstelling van het reactie-apparaat, of het nu een zonnestelsel, een planeet, het mensenrijk, of de individuele mens betreft. De uitwerking, bijvoorbeeld, van de kracht van de dierenriem en het stelsel op een heilige of niet-heilige planeet verschillen hemelsbreed van elkaar. Bij de individuele mens zal het dus ook afhangen of de reactie wordt opgeroepen uit b.v. de ziel of de persoonlijkheid. M.a.w. Het type van het mechanisme en de hoedanigheid van bewustzijn bepalen het opnemingsvermogen en de reactie.

 

De hele evolutie is gebaseerd op momenten van groei in een 'crisis van zich richten' om het reactie-apparaat te doen veranderen in een gebied van grotere gevoeligheid.


Bij de mens gebeurt dit bij de omkering van het wiel waarbij hij zijn richting kiest en bezig is de identificatie met de vorm te verruilen voor die van de ziel. Ook hier zien we een belangrijke werking van bepaalde driehoeken ontstaan. Hij gaat nu van Ram naar Vissen, via Stier, Schorpioen en Steenbok, in plaats van Ram naar Stier, via Boogschutter, Leeuw en Kreeft. Deze driehoeken hebben - samen met de werking van de driehoek Ram, Tweelingen en Weegschaal, die betrekking heeft op het onderscheid-makend denkvermogen op het mentaal gebied - grote invloed in het bewustzijns-proces op deze twee grote wegen en worden in deze combinaties belangrijke ijkpunten voor oriëntatie, ieder op een ander niveau. Onder hun invloed leert de mens begeerte te overwinnen door proefnemingen met en ervaringen van elke soort van begeerte en zelfzuchtige impulsen om deze via het bewustzijn te kunnen omzetten naar aspiratie.

 

'susceptio hominis' ©


De 3 kruisen


Het thema van de drie kruisen is samensmelting en integratie. De voornaamste taak van de mens is, en dit zien we ook steeds weer terug in de polariteit van de tegenover elkaar liggende tekens op iedere kruis, om 'de paren van tegenstelling' in overeenstemming met elkaar te brengen.


Wanneer het stadium wordt bereikt van het omdraaien van het wiel en de mens probeert zich te heroriënteren, begint het 'grote werk' langs de 12 tekens. Eerst de samensmelting van de persoonlijkheid tot een werkend geheel. Daarna de samensmelting van de ziel met de persoonlijkheid. Tenslotte de verschijning van de ineengevloeide energieën in een drievoudige uitdrukking van vervolmaakt bewustzijn. Bij elke overstap, of beter gezegd overdracht van bewustzijn, van het ene kruis naar een ander is er weer een periode van heroriëntatie - of punt van crisis - die de mens moet overwinnen. Uiteindelijk overwint hij ook het 'mysterie van de dood', d.w.z. wordt hij bevrijd van de aantrekkingskracht van de stof en hoeft niet meer te incarneren. De mens heeft zijn hoogste uitdrukking in een aards lichaam bereikt, ofwel er is een samensmelting van de 12 energieën in een goddelijke persoonlijkheid op het stoffelijk gebied.


We hebben de volgende kruisen:

 • Het Beweeglijk Kruis
  'De Crisis van Incarnatie'. In het algemeen regeert dit de vorm of de lichaamsaard, het zijn de strikt menselijke stadia waarin de persoonlijkheid wordt ontwikkeld.


 • Het Vaste Kruis
  'De Crisis van Heroriëntering'. Dit regeert de ziel ofwel de stadia van ziele-ervaring en ziele-uitdrukking. Het heeft te maken met de integratie van ziel en persoonlijkheid en tenslotte hun samensmelting.


 • Het Hoofd Kruis
  'De Crisis van Inwijding'. Dit regeert de openbaring van goddelijkheid ofwel de stadia van voltooiing en inwijding. Hier ontstaat de mogelijkheid tot uitdrukking van het hoogste bewustzijn in de stof door de bemiddeling van de geïntegreerde ziel en persoonlijkheid.


De kruisen in deze betekenis moeten symbolisch worden opgevat. Wanneer de individuele mens zijn tijdperk van incarnatie ingaat en te voorschijn komt in het Kreeftteken - de poort van incarnatie in de dierenriem -, dat in het Hoofdkruis staat, bestijgt hij op figuurlijke wijze het Beweeglijk Kruis en begint zijn langdurige periode van gevangenschap in de vorm waarin vele levenslessen moeten worden geleerd. Hij schommelt tussen de 'paren van tegenstelling', uitgedrukt in de vier armen van het Beweeglijk Kruis. Intussen leeft de mens in alle tekens en doet zijn ervaringen in alle op.Samenvattend gezegd
moet, volgens de esoterische astrologie, de mens worden bestudeerd als een drievoudig wezen, een knooppunt van alle 3 lijnen van de evolutie: geest, stof en het verbindende intellect, die zich openbaart in de triade van lichaam, ziel en geest. Hij is ook diegene die, hetzij via de lange weg van de evolutie, hetzij via de kortere weg van inwijding, probeert ontvankelijk te worden voor hogere energieën om ze zo te kunnen integreren in een groter gebied van werkzaamheid. Een bepaalde incarnatie geeft de ziel dan de gelegenheid om specifieke doelstellingen te bereiken, of dit nu is om op persoonlijke wijze een speciale energie te kunnen hanteren of om, in een vergevorderd stadium, de gehele mensheid een grote dienst te bewijzen.


Symbolisch gesproken is de mens een wezenlijke driehoek van energie, is de mens ook de vierhoek, is hij geslagen op het Kruis en tenslotte is hij de vijfpuntige ster. In deze vormen ligt de gehele geschiedenis van het mensenrijk. De driehoek en de ster zijn in deze betekenis uitdrukkingen van bewustzijn, of subjectief, de vierhoek en het Kruis zijn uitdrukkingen van uiterlijke vorm en objectief.


Het probleem van de esoterische astroloog is dat hij moet weten hoever de persoon op deze weg gevorderd is voordat hij een juiste horoscoop kan maken. Daar komt nog bij dat hij inzicht moet hebben in de structuur en werking van de stralen. Stel dat hij hiertoe in staat is dan zal hij waarschijnlijk 2 horoscopen maken. Een van de ziel en de ander van de persoonlijkheid. De 2 horoscopen worden boven elkaar geplaatst en in de ene zal de richting van de innerlijke energieën en in de ander het uiterlijk van de vorm, al dan niet in overeenstemming met de innerlijke invloeden, worden bestudeerd en zo zal het levenspatroon naar voren treden en mogelijkheden kunnen worden aangeduid.


De ware, juiste werkwijze van de esoterische astrologie ligt echter niet zozeer op het specifieke en het bijzondere, of op de persoonlijke horoscoop en de individuele bestemming, maar in de studie van 'de levende activiteit van de bronnen waaruit alle energieën en krachten stromen die op onze planeet inwerken'. Het besef dat we slechts een klein deel zijn van een groter geheel en de wetenschap van dat grote totaal kan alleen het ruimer doel onthullen.


Bovendien is de zuivere esoterische astrologie nog in ontwikkeling. In de toekomst, wanneer de mens meer intuïtief is geworden, zal het zijn werkelijke betekenis krijgen en ook wetenschappelijk kunnen worden bewezen. Nu leren wij slechts het ABC van dit ontzagwekkend onderwerp en moeten we helaas nog volstaan met het geven van onze aandacht aan de exoterische franje van die grote sluier welke wijselijk over planetaire kennis geworpen is.


Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S
© 2002

Bron: Esoteric Astrology - Alice A. Bailey - Lucis Publishing Company
Bewerking van dit artikel gepubliceerd in Asascoop nr. 2 /2016Meer informatie
:
De 7 stralen artikel op deze site
Wie was Alice Bailey (engels)
Lucis Trust: naam van de uitgeverij tevens de website met veel informatie, waaronder over de volle maan meditaties
'On-line books' bij LucisTrust
Horoscoop Alice BaileyVerdieping

dot 4-daagse cursus esoterische astrologie in 2021
dot de workshop esoterische astrologie start op aanvraag: incidenteel worden programma's elders in Nederland aangeboden – op eigen initiatief of op verzoek van derden.


naar boven