home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

De cyclus van de Zon en de Maan

door Béatrice Boucher

 


De Maancyclus vertelt het verhaal van de cyclische bewegingen van de Zon en de Maan zoals we deze vanuit de Aarde waarnemen. De Maancyclus gaat over de relatie Zon, Maan en Aarde. Zoals alle planetaire cycli begint de Maancyclus met een conjunctie, die van Zon en Maan bij Nieuwe Maan en eindigt met de opvolgende Nieuwe Maan. Deze cyclus duurt 29,5 dagen; een synodische maand. Doordat de planeten om de Zon, de Maan om de Aarde en de Zon om een centrale Zon draaien, zijn deze Maancycli geen exacte terugkerende cirkels. Als we ons deze omwentelingen ruimtelijk voorstellen zien we dat ze een spiraalachtige beweging door de ruimte maken.

Zon en Maan (en natuurlijke de Aarde) vormen de basis van alle kalenders, ze zijn de zichtbare wijzers van de tijd die voorbij gaat, van de ritmische veranderlijke processen van het leven.


De Maan

De Maan straalt geen licht uit, het ontvangt en weerkaatst het licht van de Zon; zonder de Zon zouden we het schijnsel van de Maan niet eens kunnen zien. De wisselende gestaltes van de Maan zijn eigenlijk een illusie: we zien slechts dat deel van de Maan dat het licht van de Zon ontvangt. De rest is in duisternis gehuld. Fysiek heerst ze over het eb en vloed van oceanen en zeeën. In ruimere zin heerst ze over het water-element en bij analogie over het gevoelsleven. Omdat we uit 80% water bestaan, heeft de Maan en haar wisselvallige reflecties veel invloed op ons gemoed.

Astrologisch vertegenwoordigt de Maan alles wat geweest is. Ze vertelt het gehele verhaal van onze verleden, onze herinneringen en emoties, onze gewoontes; zij is het (onder-) onbewuste, het totaal van alles wat ons gevoed heeft in (vrouwelijke) beschermende zin. Ze staat in schril contrast tot de Zon: de centrale en vaste factor. Astrologisch het symbool van dat wat we als individu moeten worden.


De Maancyclus

De Maancyclus bestaat uit twee fasen: de wassende fase tussen Nieuwe en Volle Maan en de afnemende fase tussen Volle en Nieuwe Maan.

I
De wassende fase


Nieuwe Maan

Bij Nieuwe Maan bezetten Zon en Maan hetzelfde deel van de hemel; ze staan astrologisch in hetzelfde dierenriemteken. Via de conjunctie is er een samengaan van twee energieën. Dane Rudhyar noemde dit moment een zaad-moment.

De Nieuwe Maan staat voor een nieuw begin. Het is een goede periode om ons te richten op nieuwe ideeën, nieuwe plannen: het is een tijd van zaaien. Natuurlijk is het niet altijd haalbaar in onze drukke stadsleven om dit kosmische kalender te volgen. Gelukkig staan in alle astrologische agenda's de momenten genoteerd van de verschillende maanfases.


Eerste Kwartier

Zeven dagen na de Nieuwe Maan hebben we het eerste kwartier, een periode halverwege de Nieuwe en de Volle Maan. Symbolisch uitgebeeldt door het groeiende licht van de wassende Maan. De Maan en de Zon vormen op dit moment een vierkant (90 booggraden afstand langs de cirkellijn). Astrologisch zijn ze in tekens die energetische haaks staan op elkaar, zoals bijvoorbeeld Ram en Steenbok, of Schorpioen en Waterman.

Het is een periode van leerprocessen en crisismomenten die in het algemeen ervaren wordt als momenten van sterke twijfels. Astrologisch wordt van een uitdaging gesproken. Het is een periode waarin men geconfronteerd wordt, in alle ondernemingen en plannen, verbeteringen aan te brengen en deze wel of niet te consolideren. Het is de periode van crisis in actie, een testfase.


Volle Maan

De volle Maan vindt 14 a 15 dagen later plaats na de nieuwe Maan. De Zon en de Maan staan exact tegenover elkaar, de Aarde er tussenin (als de Aarde exact in het midden is, dan is er sprake van een Maaneclips). Astrologisch staan de Zon en de Maan in tegenover elkaar liggende tekens. Het betekent dat ze in oppositie staan (180 booggraden afstand van elkaar). Als de Zon in Maagd is, staat de Maan in Vissen, als de Zon in Steenbok is, staat de Maan in Kreeft, etc.

Tijdens de Volle Maan weerkaatst de Maan een maximum aan zonlicht. Evenwel een krachtig moment voor ons op Aarde omdat zowel de energie van de Zon als de weerkaatsing daarvan via de Maan ons bereiken. In de humanistische astrologie staat de periode rondom Volle maan dan ook voor vervulling, wasdom en ook voor bewustwording en aanschouwing. Daarom wordt de periode rond de Volle Maan door verschillende spirituele richtingen aan specifieke meditaties gewijd, waarin o.a. de symboliek van de polaire tekens gebruikt worden (zie de volle maan door de tekens).

Het is een periode die geschikt is om dát te evalueren wat rond de Nieuwe Maan is gestart en nu tot realisatie is gekomen, ook al is het resultaat niet wat we ervan verwachtten. Tijdens deze periode kan er een gevoel van spanning zijn, een gevoel te moeten kiezen. Terwijl we juist zo lekker in opgaande lijn bezig waren overmeestert ons het gevoel iets te moeten loslaten. Het is de juiste periode inderdaad om dat wat volbracht is te evalueren en in een andere perspectief te plaatsen. Het gevoel van loslaten ontstaat omdat we het objectiveren.

II
De afnemende fase


Na de Volle Maan krijgen we de afnemende Maan. Deze periode van de cyclus is geschikt om zich te bezinnen op dat wat gepresteerd is, of om dat wat geleerd is over te dragen. Het is een periode die na de Volle Maan begint, ongeveer voorbij de 200 booggraden.


Derde kwartier

De derde kwartier vindt plaats 21 à 22 dagen na de Nieuwe Maan, tussen Volle en Nieuwe Maan. Nu staan Zon en Maan weer vierkant op elkaar (90 booggraden afstand), maar geteld vanaf het begin van de cyclus is er eigenlijk sprake van een afstand van 225 booggraden: de Maan heeft 3/4 van haar cyclus voltooid, heeft 225 booggraden gelopen. Haar geschiedenis, haar weg en herinneringen zijn groter dan tijdens het eerste kwartier (het eerste vierkant) en daarom is de betekenis van deze vierkant anders.

Gedurende deze periode is er ook een uitdaging, maar deze ligt meer specifiek op het niveau van de verantwoordelijkheid ten aanzien van wat in actie is gebracht en tot voleinding is gekomen rond de Volle Maan. Het gaat nu niet meer om een ontwikkelingscrisis, maar om een keuze t.a.v. de manier waarop iemand met het 'product' moet omgaan: is het levensvatbaar en kan het aan 'de wereld geschonken worden', of, mankeert er van alles aan, en wat zijn dan de conclusies, de lessen die we hieruit kunnen trekken?

Het is een periode van verdere evaluatie van de (bijna) voorbije cyclus, als voorbereiding op de nieuwe periode dat met Nieuwe Maan zal beginnen. Het kan een periode inluiden van definitief loslaten of een periode van verspreiding, implementatie en dienstbaarheid aan een groter geheel, dankzij datgene wat bij Volle Maan volbracht is. Als iemand rond die tijd twijfelt aan wat hij gedaan heeft (in tegenstelling tot de twijfel van het eerste kwartier) is het nu juist om het 'product' los te laten.


Einde van de cyclus

Hoe meer we de Nieuwe Maan naderen, hoe meer het nodig is ons voor te bereiden op de nieuwe cyclus. Dat wat we tijdens zo'n periode uitvoeren, is een afronding die in principe eindigt met de Nieuwe Maan.

Met de aankomende Nieuwe Maan zijn we 29 dagen verder; de volgende ontwikkelingsfase dient zich aan, onder auspiciën van een andere archetypische energie die door het dierenriemteken voorgesteld wordt. De Zon staat nu in het volgende dierenriemteken en binnen dat nieuwe teken speelt zich opnieuw een Maancyclus af, een nieuwe ontwikkelingsfase binnen een ander energieveld.

En zo hebben we het idee van een cyclus in een cyclus binnen een tijdsbestek van een maand: de Zon loopt door één teken (30 dagen), en de Maan door 12 tekens in 29,5 dagen (bijna een maand).


Betekenis

De kennis van de astrologie is de studie van de werking van (specifieke) kosmische energieën: één in de persoonlijke geboortehoroscoop en twee in het heden, het moment waar we in leven. In de humanistische astrologie wordt de Maancyclus gebruikt als zinnebeeld om processen te begrijpen en te interpreteren. Het idee dat alles evolueert in cyclische bewegingen staat daarin centraal. Van Nieuwe tot Volle Maan en dan weer terug naar de Nieuwe Maan ontdekt men een cyclus van groei en teruggave van energie zoals het zich uitdrukt in de natuur, in de cyclus van onze vier seizoenen en de daarbij horende groei, bloei en afsterven van planten. De vier seizoenen kunnen per continenten verschillen, maar de Maancycli zijn universele ervaringen: iedereen op aarde ervaart ze op hetzelfde moment.

Bewustwording houdt een (steeds groter wordende) besef in van de energieën die ons beïnvloeden. Dan kunnen we onze energie beter gebruiken en mogelijk op een hogere trilling brengen. We zijn in het algemeen redelijk bewust van onszelf als individu maar de astrologie stelt dat er nog meer invloeden zijn, afkomstig uit de dierenriemtekens en planeten. Zoals de Maancyclus het ontvouwen van het leven voorstelt binnen één maand, zo staat de Zoncyclus voor het proces van één jaar. Er zijn meer cycli in de astrologie zoals de 12 jaar cyclus van Jupiter, de 29,6 jaar cyclus van Saturnus en de 84 jaar cyclus van Uranus. Allen staan ze voor een specifiek niveau van bewustwording en vormen een kalender dat het ademsritme van de levensenergie vastlegt waarin het bewustzijn cyclisch evolueert.


Door ons bewust te worden van dit ritme en ons hierop af te stemmen zijn we in staat onze energie beter te richten en te gebruiken.dot Audio - The Lunation Cycle - Dane Rudhyar (english talk)


naar boven